Jako przedsiębiorstwo będące liderem rynku, jak nikt inny znamy oczekiwania i wymagania naszych klientów w zakresie produktów, jakości i partnerstwa, i dlatego robimy wszystko dla wspólnego sukcesu.

Nasze wymagania jakościowe mierzymy dlatego nie tylko wobec produktu i jego właściwości, ale wobec wszystkich działań w przedsiębiorstwie. Ponieważ robimy to stosując trwałe zarządzanie jakością, innowacyjne technologie i indywidualne rozwiązania logistyczne, powstają koncepcje produktów i dostaw, które w stu procentach służą naszym klientom.

Tak więc GAH-Alberts ma certyfikat zgodności z normą DIN EN ISO 9001 i wszystkie właściwe elementy łączeniowe do drewnianych konstrukcji statycznych mają europejskie oznakowanie CE.

Certyfikat

DIN EN ISO 9001 und 14001

Jakość jest decydującym czynnikiem w dzisiejszej konkurencji. Jakość przyczynia się do pozyskania zaufania i zadowolenia klientów oraz do zachowania istniejących i pozyskania nowych rynków.

Dlatego spełnienie wymagań i oczekiwań naszych klientów dotyczące naszych usług i naszych produktów w zakresie jakości, ceny i gotowości dostaw jest naszym zobowiązaniem.

Jakość oznacza dla nas
  • dostarczanie klientom produktów bez wad w wymaganej jakości
  • stałe dotrzymywanie ustalonych terminów dostaw i zapewnienie wysokiej gotowości dostaw
  • zgodne z wymaganiami rynku opracowywanie nowych produktów i dalsze rozwijanie już dostępnych produktów, przy uwzględnieniu indywidualnie oczekiwanych przez naszych klientów asortymentów
  • dostarczanie dostępnych usług w pożądanej jakości i opracowywanie nowych usług serwisowych i doradczych w oparciu o aktualne i przyszłe potrzeby rynku
  • ciągłe i staranne obserwowanie rynku mające na celu szybkie dostosowywanie się do zmian na rynku
  • określanie potrzeb klientów

Zarządzanie jakością i ochroną środowiska tworzą w naszym przedsiębiorstwie całość. Polityka ochrony środowiska jest dopasowana do wpływu przedsiębiorstwa na środowisko i jest podsumowana w przewodniku.

Udoskonalenia w zakresie ochrony środowiska i redukcja negatywnego wpływu na środowisko są zadaniami, które jedynie wspólnie możemy zrealizować. Dlatego GAH-Alberts zobowiązuje się do ochrony środowiska podczas prowadzenia każdej działalności gospodarczej. Polityka ochrony środowiska i cele ekologiczne są wyznaczone przez kierownictwo przedsiębiorstwa w pięciu głównych zasadach i służą przedsiębiorstwu i pracownikom jako przewodnik dla ekologicznego działania.

Zasada 1

Wszyscy pracownicy angażują się w odpowiedzialność za środowisko.

Zasada 2

Stale sprawdzamy i oceniamy nasze procesy produkcyjne i produkty pod kątem wpływu na środowisko. To samo obowiązuje przed wprowadzeniem nowych produktów i nowych procedur.

Zasada 3

Stale minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko naszych procesów produkcyjnych i produktów.

Zasada 4

Zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów ochrony środowiska i wewnątrzfirmowych celów ekologicznych.

Zasada 5

Dbamy o otwartą i kooperacyjną wymianę doświadczeń i informacji z klientami, dostawcami, jednostkami administracji publicznej i opinią publiczną.

Więcej przejrzystości i bezpieczeństwa! Dzięki oznakowaniu CE wiemy dokładnie, że trwale spełniamy najwyższe standardy. Stosujemy się więc do obowiązku wykazania zgodności naszych produktów z odpowiednimi dyrektywami, utrzymujemy kompleksowy system nadzorowania produkcji i gwarantujemy regularne składanie deklaracji zgodności. Wszystko dla przejrzystej najwyższej jakości, na którą można zawsze liczyć.

Na tym można polegać:
  • Produkty z oznakowaniem CE odznaczają się wszystkimi doskonałymi właściwościami produktów GAH-Alberts! Sprzedawcom i użytkownikom zapewniamy w ten sposób znacznie większą przejrzystość w zakresie jakości i bezpieczeństwa.
  • Skupienie się na najważniejszym: zadaniach związanych z konstruowaniem. Zgodnie z wymogami CE troszczymy się o resztę. A więc o nośność, bezpieczeństwo, trwałość i stosowanie się do obowiązujących przepisów, jak na przykład certyfikacja ISO 9001.
  • Robimy wszystko dla Twojego sukcesu! Udostępniamy naszą wiedzę i nasze doświadczenie, aby można było stosować nasze produkty o doskonałych właściwościach. Ręczymy za to jako przedsiębiorstwo naszymi certyfikatami i wymogami jakościowymi.
  • Klienci są najważniejsi dla GAH-Alberts! Wymogów norm i przepisów nie spełniamy na ślepo. Wymagania klientów w zakresie właściwości i jakości są dla nas najważniejsze!
Dalsze informacje

The European Organisation for Technical Approvals (EOTA)
Deutsches Institut für Bautechnik

Od października 2011 roku firma GAH-Alberts jest uczestnikiem BSCI. Zgodnie z wartościami i celami naszego przedsiębiorstwa uznajemy naszą odpowiedzialność za udoskonalanie standardów socjalnych w światowym łańcuchu dostaw.

Poprzez nasze członkostwo pracujemy nad tym, aby nasze produktu pochodzące z tak zwanych „Risk Countries” produkowane były w godnych dla ludzi warunkach i przy zachowaniu krajowych wymogów w zakresie ochrony środowiska.

W tym celu określeni dostawcy są regularnie kontrolowani m.in. w zakresie aspektów społecznych (dyskryminacja, praca dzieci, wynagrodzenia pracowników itd.).

W przypadku stwierdzenia odchyleń podejmowane są środki mające na celu spełnienie wymagań.

Osiąganie dobrobytu kosztem osób, które muszą pracować w złych warunkach, jest dla nas absolutnie nieakceptowalne!

Dalsze informacje

BSCI - Business Social Compilance Initiative